Gigantochloa

Back to names and synonymes


Gigantochloa sp. Kurz ex Munro


Gigantochloa achmadii Widjaja


Gigantochloa albociliata (Munro) Kurz 1877.


Gigantochloa apus (J.A. et J.H. Schultes) Kurz 1864.


Gigantochloa aspera (Schultes f.) Kurz 1876.


Gigantochloa atroviolacea Widjaja 1987.


Gigantochloa atter (Hassk.) Kurz 1864.


Gigantochloa balui K.M. Wong 1990.


Gigantochloa basskarliana Wrong name, correct name is: Gigantochloa hasskarliana


Gigantochloa felix (Keng) Keng f.


Gigantochloa haskarliana Wrong name, correct name is: Gigantochloa hasskarliana


Gigantochloa hasskarliana (Kurz) Backer ex Heyne 1927.


Gigantochloa heterostachya Munro 1868.


Gigantochloa kurzii Gamble 1896.


Gigantochloa latifolia Ridley


Gigantochloa latispiculata Gamble 1896.


Gigantochloa levis (Blanco) Merril 1916.


Gigantochloa ligulata Gamble 1896.


Gigantochloa macrostachya


Gigantochloa manggong Widjaja 1987.


Gigantochloa maxima Kurz 1876.


Gigantochloa maxima Kurz 1876. var. minor Holttum


Gigantochloa maxima Kurz 1876. var. viridis Holttum 1958.


Gigantochloa nigrociliata (B《e) Kurz 1864.


Gigantochloa parviflora (Keng f.) Keng f.


Gigantochloa pruriens Widjaja


Gigantochloa pseudoarundinacea (Steud.) Widjaja 1987.


Gigantochloa ridleyi Holttum


Gigantochloa robusta Kurz 1876.


Gigantochloa rostrata Wong


Gigantochloa scortechinii Gamble 1896.


Gigantochloa scribneriana Merril 1906.


Gigantochloa thoii K.M. Wong 1992.


Gigantochloa verticillata (Willd.) Munro sensu Backer (p.p.) 1868.


Gigantochloa wrayi Gamble 1896.

Back to names and synonymes
(C) Wim Masman 1995.